GDPR

GDPR

BK Gastroten s.r.o., IČ: 06245609, se sídlem Dušní 11, 110 00 - Praha 1, Staré Město, (dále jen „správce") si Vás dovoluje v souladu s čl. 13 GDPR informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s  nařízením (EU) 2016/679, o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení" nebo „GDPR").

Účel zpracování

Účelem zpracování dle těchto zásad je provoz našich internetových stránek a  rezervace míst v našich restauracích a barech, případně vyřizování Vašich e-mailových dotazů.

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu. Jedná se zejména o tyto kategorie:
a.    identifikační údaje;
b.    kontaktní údaje;
c.    údaje o rezervaci;
d.    další údaje nespadající do výše uvedených kategorií, pokud nám je sdělíte.

Speciální kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat.

Právní základ zpracování

Právním základem je:
a.    oprávněný zájem - jelikož jste našimi potenciálními zákazníky a  obracíte se na nás, máme oprávněný zájem na tom s Vámi komunikovat a  rezervovat Vám stůl nebo Vám odpovědět na Vaše dotazy či připomínky;
b.    plnění smluvní povinnosti - pokud s námi domlouváte soukromou akci, pak zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci předsmluvního jednání a  následně na základě smlouvy s Vámi;
c.    a znovu oprávněný zájem -  po skončení smluvního vztahu / vzájemné komunikace je našim oprávněným zájmem naše právní ochrana.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme s ohledem na charakter jejich zpracování po dobu, která je nezbytně nutná pro splnění smluvní povinnosti, a následně po dobu 10 let z důvodu naší právní ochrany, což odpovídá objektivní promlčecí době. Některé dokumenty s osobními údaji uchováváme déle, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a zaměstnanci, kteří v  rámci svého pracovního zařazení osobní údaje potřebují využít. Přístup k  některým osobním údajům může mít externí účetní, správce je může v  případě potřeby předat daňovým, právním, marketingovým či jiným poradcům, a to v nezbytné míře, případně orgánům veřejné moci, v zákonem požadovaném rozsahu. Osobní údaje nepředáváme do zahraničí.


Kontakt na správce

Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit na emailu: info@venuepraha.com či písemně na adrese našeho sídla (Havelská 4, 110 00 Praha 1). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.
Vaše práva dle GDPR

V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.
Máte právo podat námitky proti zpracování založenému na oprávněném zájmu správce, a to na výše uvedenou e-mailovou adresu. Pokud se námitky týkají přímého marketingu, správce těmto námitkám vyhoví vždy.
Více informací o právech dle GDPR je k  dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.